مقالات

بكام كه در ابتدای زمستان به صورت یار قرضی از تیم لوس آنجلسی گالاكسی امریكا به میلان آمد و بعد از ۱۰ هفته حضور،‌ امكان تمدید همكاری با این تیم ایتالیایی تا پایان فصل جاری یافت، ‌افزود: مالدینی شاخصه های زیادی دارد كه سلامت،‌ اعتبار زیاد و تجربه بیشمار بازی از این جمله است.این بازیكن كه نظرش را در مورد خداحافظی مالدینی از صحنه فوتبال جهان در سن ۴۱ سالگی و در تابستان جاری بیان می كرد، ادامه داد: در ج

علی آقا امیدوارم كه این خبرها دروغ باشد و قصد بازگشت به فوتبال را نداشته باشی. امیدوارم كنج خانه ات بنشینی و فوتبال را از تلویزیون نگاه كنی. می دانم كه برایت سخت است. كسی كه عمری دنبال توپ دویده و كنار فوتبال بوده، سخت است كه خارج از فوتبال باشد اما علی آقا برنگرد تا حرمتت حفظ شود و همان سلطان باشكوه و عظمتی كه بودی باقی بمانی. علی آقا باور نمی كنی اما اوضاع فوتبال خیلی خراب است. علی آقا آن روزها