( 0. امتیاز از 0 )

عصر شیعه : متاسفانه از زمان سقوط دیکتاتور عراق تا‎کنون علی‎رغم موضع روشن و مثبت ما در برابر عربستان موضع گیری‎‎‎های این کشور در برابر عراق منفی بوده است. ما خواستار رابطه براساس احترام به منافع ملت‎‎‎های دو کشور و همکاری مشترک بودیم.

 

نوری المالکی معاون اول رئیس‎جمهور عراق در گفت و گو با هفته نامه پنجره از وضعیت فعلی عراق و همچنین سیاست‌های عربستان در منطقه گفته که در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید: 

عملکرد جریان‎‎‎های سیاسی و خصوصا احزاب شیعه و جریان صدر در مقابله با بحران‎‎‎های موجود در کشور و اعتراضات مردمی به روند سیاسی کنونی حاکم بر کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟

متاسفانه برخی از گروه‎‎‎های سیاسی عراق حساسیت مرحله کنونی عراقی را درک نمیکنند، به همین دلیل مشاهده میکنیم که بدون توجه به خواسته‎‎‎های مردم یا در نظر گرفتن منافع ملی موضع گیری‎‎‎های خاصی میکنند.

هنگامی که مردم ندای اصلاحات و تغییر را سر دادند برخی با اهداف خاص به موج سواری پرداخته و خود را در صف مردم معرفی کردند تا به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند. ما تاکید کردیم که باید بدون هیچ قصد و هدفی خواسته مردم برای اصلاحات را پذیرفته و در راستای محقق شدن آن گام برداشت. از این رو ما جنبش اصلاحات در پارلمان را پذیرفتیم، این جنبش از دل رنج‎‎‎ها و هیمنه سیاسی گروه‎‎‎هایی که بهدنبال سهم خواهی‎‎‎های طایفهای بودند خارج شد. این گروه‎‎‎ها با تصویب قانون‎‎‎هایی که بهنفع مردم است اما با منافع خودشان همخوانی ندارد مخالفت میکنند.

ما تاکید کردیم که که مطالبه اصلاحات و تغییر باید از مجرای قانونی پیگیری شده و قانون مورد احترام قرار گیرد زیرا با قانون شکنی هیچ اصلاحاتی صورت نمیگرد و وضع موجود نیز متشنجتر خواهد شد.

 

 

 

اصلاحات جاری در کشور را چگونه ارزیابی میکنید و بهنظر شما شیوه صحیح اصلاحات که میتواند کشور را از بحران خارج کند چگونه است؟

 

 

اصلاحات حقیقی باید بسیار وسیع بوده و به سهم خواهی‎‎‎های طایفهای پایان دهد، این اصلاحات باید با ابزار‎‎ها و شیوه‎‎‎های صحیح اجرا شود تا بتواند کشور را ارتقا داده و خواسته‎‎‎های شهروندان را محقق کند.

 

با توجه به شرایط کنونی عراق و جنگ علیه گروه تروریستی داعش پیشنهاد دادیم که برای جلوگیری از متشنج شدن عرصه سیاسی و حفظ ثبات آن و همچنین حفظ ثبات امنیت و اقتصاد کشور اصلاحات را بهطور مرحله به مرحله و تدریجی پیش ببریم زیرا در صورتی که اصلاحات بدون برنامهریزی دقیق و با هرج و مرج صورت گیرد یا نتواند مشکل اصلی را حل کرده یا دچار شعارزدگی و مبالغه رسانهای شود اثر منفی بر کشور داشته و بحران‎‎‎های جدیدی خلق خواهد کرد.

این اتفاقی است که امروز شاهد آن هستیم، پارلمان به تعطیلی کشانده شده و هیئت وزرا غیر فعال است و نمیتواند بهطور مطلوب با چالش‎‎‎های موجود برخورد کند. به دو طرفی که با یکدیگر اختلاف دارند پیشنهاد دادم که پای میز مذاکره رفته تا با یکدیگر به راهکار‎‎های مناسب مورد توافق طرفین دست یابند و از این طریق رکود ایجاد شده پایان یابد. باید به مسئله برکناری و تعیین وزرا پرداخت تا هیئت وزیران بار دیگر کار خود را بهطور قانونی از سر گیرند، همچنین پارلمان نیز باید بار دیگر فعالیت خود را آغاز کند.

در فضای متشنج که گروه‎‎‎های مختلف یکدیگر را به چالش میکشند و در برابر هم سنگربندی میکنند، ما راه گفتوگو و توافق با دیگران را برگزیدیم تا به وضع موجود پایان دهیم.

 

 

 

نقش عربستان و کشور‎‎های حاشیه خلیجفارس در عرصه سیاسی و امنیتی عراق را چطور ارزیابی میکنید؟ آیا شعار دادن علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی افراد در جریان ورود مردم معترض به پارلمان عراق را اقدامی بر خواسته از مردم میدانید یا گروه‎‎‎های به خصوصی در پس این مسئله هستند؟ هدف از این اقدامات چیست؟

متاسفانه از زمان سقوط دیکتاتور عراق تاکنون علیرغم موضع روشن و مثبت ما در برابر عربستان موضع گیری‎‎‎های این کشور در برابر عراق منفی بوده است. ما خواستار رابطه براساس احترام به منافع ملت‎‎‎های دو کشور و همکاری مشترک بودیم، اما مقامات سعودی خواهان این همکاری با ما نبودند. میتوانیم موارد زیادی را ذکر کنیم که نشان از عدم تمایل عربستان برای برقراری روابط خوب با عراق است.

سیاست‎‎‎های عربستان طایفه گرایانه است و مقاصد غیر مشروعی دارد که براساس آن‎‎ها میخواهد بهواسطه تروریست‎‎‎ها و برخی گروه‎‎‎های سیاسی که بهدلیل پشتیبانی مالی از این کشور حمایت میکنند، بر تصمیم گیری‎‎‎های کشور‎‎های عربی سیطره یابد.

اما روابط عراق با سایر کشور‎‎های عربی بهطور خوبی پیش میرود، بهطوری که موفق شدیم در زمان حکومت خود از سال 2006 تا سال 2014 عراق را به جمع کشور‎‎های عربی بازگردانده و اجلاس سران کشور‎‎های عربی را علیرغم کلیه چالش‎‎‎های امنیتی در بغداد برگزار کنیم. عراق همچنان بر گسترش روابط خود با برادران عرب تاکید دارد.

 

در خصوص شعار‎‎های مطرح شده علیه جمهوری اسلامی ایران در برخی راهپیمایی‎‎‎ها باید بگویم که همواره و بهطور قاطع شعار دادن و توهین به هیچ یک از کشور‎‎های همسایه خصوصا جمهوری اسلامی ایران را نمیپذیریم زیرا این کشور در پی دسیسه داعش و سقوط موصل در کنار ما ایستاد و موضعگیری شرافتمندانهای داشت. بهنظر ما شعار‎‎هایی که علیه ایران سر داده شود از سوی برخی گروه‎‎‎های مرتبط با حزب بعث و گروه‎‎‎های طایفه گرا که وارد جمعیت معترضان شده بودند مطرح شدند و تا حدودی راهپیمایی‎‎‎های اعتراضآمیز را از هدف اصلی خود دور کردند.

این افراد با سوءاستفاده از فضای باز راهپیمایی‎‎‎های اعتراض مرم و هرج و مرج و همچنین عدم مدیریت صحیح راهپیمایی‎‎‎ها به میان مردم راه پیدا کرده بودند.

 

 

 

نقش مرجعیت در عرصه سیاسی عراق را چطور ارزیابی میکنید؟

مراجع تقلید عراق از روند سیاست در عراق پشتیبانی میکنند و توصیه‎‎‎های اخیر مرجعیت به دولت و جریان‎‎‎های سیاسی عراقی یک فرصت طلایی برای اصلاح مشکلات موجود در عرصه سیاسی کشور و نزدیک کردن آن به خواسته‎‎ها و تمایلات ملت عراق است. دولت و جریان‎‎‎های سیاسی باید بهطور علمی و واقعی از موضعگیری مراجع تقلید در پشتیبانی از روند سیاسی کشور استفاده کنند، اما آنچه روی میدهد اطمینان بخش نیست. مراجع از جمله آیتالله سیستانی پشتیبان حکمت و متمرکز کردن تلاش‎‎‎ها در راستای منافع مردم هستند.

 

 

برخی کارشناسان معتقدند که گروه‎‎‎های سیاسی شیعه در عراق از یکدیگر دور شدهاند و این مسئله برای آینده عراق خطرناک است. شما این مسئله را چگونه میبینید؟

بدون شک تحالف الوطنی بهدلیل مخالفت برخی اعضای آن با تصمیم گیری‎‎‎ها و سیاستهایش دچار ضعف و عدم یکپارچگی شده و اختلافات بهوجود آمده بر کل روند سیاسی عراق تاثیر گذار بوده است.

در تلاش هستیم تا مجددا تحالف الوطنی را سازماندهی کرده و برای تامین منافع ملت عراق از هر قوم و مذهبی که باشند از تجربه‎‎‎های مثبت و منفی گذشته خود درس بگیریم.

 

بهنظر شما آیا ممکن است بهزودی شاهد ثبات در عرصه سیاسی عراق باشیم؟ آینده عراق را چگونه میبینید؟

ثبات در عراق تابع چندین عامل است و نیاز به مقدمه‎‎‎های فراوانی دارد، این مسئله به یکباره محقق نخواهد شد و براساس حکمت و واقع نگری سیاسی باید برای رسیدن به آن برنامهریزی مرحله به مرحلهای داشت که از مسائل مهم آغاز شده و پس از آن به مسائل دیگر رسیدگی کند.

اولین مسئله پایان دادن به حضور داعش در عراق است که نیرو‎‎های امنیتی و نیرو‎‎های داوطلب مردمی هم اکنون به این مسئله میپردازند.

دومین مسئله بازگرداندن هیبت دولت است که با ورود معترضان به صحن پارلمان و دفتر نخستوزیر و همچنین سیطره برخی گروه‎‎‎های مسلح بر خیابان‎‎‎ها و افکار عمومی تا حد زیادی آسیب دیده است.

مورد سوم بازنگری احزاب و جریان‎‎‎های سیاسی مختلف در روابط خود با دیگر احزاب و جریان‎‎هاست. بهنظر من این مهمترین مسئله برای محقق شدن ثبات در کشور و روی آوردن به اکثریت سیاسی بهجای سهم خواهی‎‎‎های طایفهای است. گمان میکنم اراده لازم برای این امر وجود دارد تا تمام مشکلات در دولت و در میان مردم حل شوند.

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر