مصاحبه ها

پیشینه منجی‌گرایی و اسلام‌هراسی در غرب و نسبت آن با وقوع انقلاب اسلامی ایران در گفت‌وگو با اسماعیل شفیعی سروستانی عصر شیعه: وقوع انقلاب اسلامی به مثابه یك چشم‌انداز وحشتناك و زنگ خطری بزرگ برای غرب از یك سو و موج وسیع اسلام‌گرایی مردم امریكا و اروپا از سوی دیگر چنان ترسی در جان سران مجامع مخفی و صهیونیست نظام سلطه انداخت كه ناگزیر به خدمت درآوردن تمام موجودی خود در قالب امكانات مدرن و پیشرفت

ادامه مصاحبه ها

33 از 33