مهدویت, مسجد جمکران

عصر شیعه ـ يکي از وظايف شيعيان نسبت به حضرت بقية الله‏عليه السلام تکريم و بزرگداشت ايشان است. اين بزرگداشت، نمودهاي گوناگوني دارد. يکي از آن نمودها، تکريم مکان هايي است که به آن حضرت، منتسب است.اين نوشتار، عهده دار نام بردن از اين مکان‏ها و آداب مربوط به آن‏ها است.اين قسمت مسجد مقدّس جمکران را معرفي کرده است.يکي از وظايف شيعيان تجليل و تکريم اماکن منسوب به وجود مقدّس حضرت بقية اللّه، أرواحنا فدا