نظرها و اندیشه‌ها, عصر شیعه

رییس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران گفت: اگرچه آخوندزاده و همراهانش به صورت مستقیم در مشروطه حضور نداشتند و یا فقط افکار ملکم‌خان در ایجاد مشروطه نقش داشت، کسانی نظیر بابی‌ها (ازلی‌ها) و میرزاآقاخان کرمانی به صورت مستقیم در مشروطه درگیر بودند.

هم‌آوائی و همروی برخی روشنفکران و صوفیان قابل درک است و این پیوند، بی‌گمان فرزندانی را به بار آورده که نمونه آن را در بین دانشگاهیان و حوزویان به روشنی می توان دید.

ادامه نظرها و اندیشه‌ها, عصر شیعه

سید‌مهدی شجاعی در نشست «کتاب‌خورها» گفت: در دهه‌های اخیر، از وجه شعور و معرفت اهل‌بیت(ع) فاصله گرفته و به مرز شوآف نزدیک شده‌ایم. این فاجعه بزرگی است.

آیا درست است با هدف حل و فصل مخاصمات سیاسی یا انتقام گیری و یا هر هدف دیگر، ساحت منزه یک فقیه بزرگ را به چالش بکشیم و از آن هزینه کنیم.

رنجبر کرمانی گفت: در زمان رضاخان پای هر صندوق پست یک مامور می‌ایستاد تا از نامه مردم اطلاع یابد. مسعود کوهستانی گفت: در بررسی تاریخی به جای اینکه از شخص صحبت کنیم بهتر است درمورد شرایط و زمینه‌های پدید آمدن آن شخص صحبت کنیم.

چه باید کرد تا انسان معاصر از ابتلاء به اوقات غافل کننده فراغت خلاصی یابد و مهیای گذر از عقبه ها و گردنه های مهیب حیات کوتاه مدتش شود؟

حذف شریعت در ایران هرگز به بهبود اوضاع و به پیشرفت فرهنگی منجر نخواهد شد، بلکه تأثیر معکوس خواهد گذاشت؛ یعنی باعث خواهد شد که واکنش‌های جدی در قبال آن صورت گیرد. همانطور که کشف حجاب به زور سرنیزه واکنش منفی در پی داشت.

فصلنامه فرهنگی ـ اجتماعی بهائی شناسی در شماره پنجم خود به تبیین مباحث مختلفی پرداخته که یکی از آنها تحت عنوان «بهائیان ایران، گروگان بیت‌العدل» است و در این بخش به اهداف و برنامه‌های بیت‌العدل اشاره شده است.

«مرجع‌تراشی» تصنعی و تعیینی و مرجعیت «خودخوانده» یا «حزب‌ساخته» یا «اجانب‌پرورد»، بازیچه قراردادن شان مهم و مقدس مرجعیت است و بسیار بسیار خطرناک است.

یثربی، نویسنده کتاب «ماجرای غم انگیز روشنفکری در ایران» با بیان اینکه برخی به اشتباه فکر می‌کنند روشنفکری یعنی ضدیت با حاکمیت، گفت: روشنفکر باید فکر ارائه بدهد، فکری که زندگی را تغییر دهد.

4 از 35