نهضت عاشورا, نهضت عاشورا

مدرس حوزه علمیه می‌گوید: خصوصیت یهود امت پیامبر این است که اگر ادعای عالم دین بودن هم می‏‌کنند، اگر ادعای دینداری هم می‏‌کنند، مرگ‌گریزند و از لقاء خدا فرار می‏‌کنند و دلبسته به دنیا و دنیاگرا هستند.

نگاهی به پیشینه مراسم سوگ ایام محرم

ادامه نهضت عاشورا, نهضت عاشورا

عصر شیعه : دو حکایت مشابه درباره اثر زیارت عاشورا نقل شده که مربوط به برداشتن عذاب از قبرستان است.

1 از 1