( 0. امتیاز از 0 )
دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه

 • در رعایت حق همسایگان از خدا یاری بخواهیم.
 • سنت و آیین خدا را برپا داریم.
 • رفتارهای نیکویی که خدا به آن فرمان داده، فرا گیریم.
 • ناتوانان را مدد رسانیم و نیازشان را برآورده سازیم.
 • از بیماران عیادت کنیم و به پیشواز مسافران خویش رویم.
 • رازهای دیگران را پنهان کنیم.
 • ستمدیدگان را یاری رسانیم.
 • دارایی و بخشش‌های خود را از دیگران دریغ نکنیم.
 • در قبال بدکرداری همسایگان و دوستان، نیکی کنیم.
 • از سر فروتنی با همسایگان به نرمی رفتار کنیم.
 • هرچه برای خود می‌خواهیم برای همسایگان هم بخواهیم و از [ناروای] آنان چشم بپوشیم.

http://www.rohani.ir/fa/ndt/2218/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%B4%D9%85--%D8%AF%D8%B9%D8%A7--%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7--%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر