نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : عضو شورای عالی حوزه با تاکید بر لزوم انس طلاب با قرآن کریم و قرائت روزانه آن همراه با تفسیر و تدبر گفت: این مسئله با همه زحماتی که در حوزه کشیده شده جزء دروس نیست، بنابراین اگر طلبه‌ای خود را به درس و امتحان و نمره حوزه منحصر کند به جایی نخواهد رسید.

صفحه 1 از 1