نتایج کلمه کلیدی

آیت‌الله مصطفی محقق داماد با تأکید بر اهمیت تعریف اصول اخلاقی جدید برای کلان شهر فضای مجازی عنوان کرد: این کلا‌ن‌شهر، اصول جامع اخلاقی می‌خواهد که بر خیر عمومی مبتنی باشد. اصولی که انحصارگرایی یک نژاد را دیگر نمی‌پذیرد. این امر، موجب گسترش کرامت انسانی، نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری، احترام متقابل و مشارکت همه در خیرهای حقیقی خواهد شد.

صفحه 1 از 1