نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : به شهادت اسناد و منقولات، شهرباني دوران رضاخان در پيگيري سياست‌هاي فرهنگي و دين‌ستيزانه وي، نقشي نمايان ايفا كرده است. در واقع رؤساي شهرباني، به سان بازوي شاه در اجراي تصميماتي چون كشف حجاب و اتحاد لباس و... عمل مي‌كردند. مقالي كه پيش رو داريد، ابعادي از اين موضوع را كاويده است. اميد آنكه مقبول افتد.

صفحه 1 از 1