نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : سیره معصومان(ع) چنین بود‌ که دعوت دیگران را رد نمی‌کردند. در حقیقت اجابت دعوت مؤمن – چه دارا و چه ندار – سنت آنان بود.

صفحه 1 از 1