نتایج کلمه کلیدی

نویسنده تفسیر مهر و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) ضمن تبیین انواع قرائات ازجهت احکام فقهی گفت: مراد از قرائت برخلاف تصور عمومی، خواندن همراه با فهم است؛ زیرا امکان ندارد خداوند دستور بر قرائت و خواندن کلامش بدهد ولی منظور این باشد که آن را بدون فهم و تدبر بخواند.

صفحه 1 از 1