نتایج کلمه کلیدی

استاد حوزه علمیه با اشاره به حقایقی که از زبان معاویه بیان شده است، گفت: با مطالعه نامه ای از معاویه می‌ توانیم دلیل صبر حضرت علی(ع) را بفهمیم.

استاد حوزه علمیه گفت: دروغگویی سبب کاهش و یا نابودی روزی انسان است، گر مومنان تقوا پیشه کنند با اندکی کار و تلاش خداوند برکات زمین و آسمان را بر آنها می‌باراند.

صفحه 1 از 1