نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : کاشانی درد ملت و دیانت را به خوبی می‌فهمید و چاره کار را نیز می‌دانست. ازهمین‌رو به‌عنوان دشمن قسم‌خورده استعمارگران سال‌ها حبس و تبعید و آزار را به جان خرید و انگلیسی‌ها را در عراق و ایران با شکست‌های سهمگینی مواجه کرد.

عصر شیعه : شیعیان، بخش مهمی از جمعیت لبنان را تشکیل می‌دهند. با این حال، طی سال‌های پس از استقلال این کشور از استعمار فرانسه، شرایط اقتصادی و اجتماعی شیعیان لبنانی، مطلوب نبود.

در آغاز جنگ جهانى اول، سيد محمد كاظم يزدى، فتوايى مبنى برضرورت عقب راندن نيروهاى استعمارى غرب صادركرد وجمع زيادى از علما وعشاير، از شهرهاى عراق به جبهه‏هاى جنگ رفتند.

صفحه 1 از 1