نتایج کلمه کلیدی

انصاریان گفت: آنچیزی که دشمنان برای دست یافتن به آن سخت در تلاشند جدایی مردم از دین، روحانیت به ویژه مراجع معظم تقلید هستند.

آیات روحبخش سوره قدر، بر این نکته تاکید دارد که فرشتگان در شب قدر مقدّرات يک سال مردم را نزد «ولي مطلق زمان» مي آورند و بر ایشان عرضه مي کنند. ...

صفحه 1 از 1