نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : پروفسور انتصار با اشاره به تقابل جدی صهیونیسم سیاسی با تشیع و مهدویت گفت: با شکل گرفتن دولت مدرن در اسرائیل و محرومیت فلسطینیان است که شیعه در سیاست داخلی و خارجی در تقابل با صهیونیسم پنداشته می شود.

صفحه 1 از 1