نتایج کلمه کلیدی

شما مسلمان‌ها هم مثل مسیحی‌ها و یهودی‌ها می‌شوید که آیین موسی و عیسی را قطعه‌قطعه کردند؛ آنجایی که آسان بود را عمل کردند و آنجایی که برایشان سخت بود را دور انداختند. این دین نیست بلکه بازی با دین است در حالی که باید کل تکالیف را با شوق و عشق قبول کنیم.

صفحه 1 از 1