نتایج کلمه کلیدی

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: گروه‌های خشن، زاییده افکار خشن هستند، افکار خشن هم عمدتاً توسط دولت‌های استکباری شکل می‌گیرد، چرا که آن‌ها احساس کردند قدرتشان کمتر شده است،‌ بنابراین افکار خشن را ترویج دادند.

صفحه 1 از 1