نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : ديدار از دوستان قديمي سنت پسنديده‌اي از لحاظ اخلاقي است و ديدار فائزه هاشمي با فريبا كمال‌آبادي از زندانيان همبند وي در زندان اوين نيز به زعم وی در همين چارچوب مي‌گنجيد، اما زماني كه مشخص شد كمال آبادي از سران جامعه بهائي ايران كه به اتهامات متعدد به 20 سال حبس محکوم شده است، تمام قواعد ماجرا تغيير می‌کند.

عصر شیعه : ديدار از دوستان قديمي سنت پسنديده‌اي از لحاظ اخلاقي است و ديدار فائزه هاشمي با فريبا كمال‌آبادي از زندانيان همبند وي در زندان اوين نيز به زعم وی در همين چارچوب مي‌گنجيد، اما زماني كه مشخص شد كمال آبادي از سران جامعه بهائي ايران كه به اتهامات متعدد به 20 سال حبس محکوم شده است، تمام قواعد ماجرا تغيير می‌کند.

صفحه 1 از 1