نتایج کلمه کلیدی

هجمه‌های فرهنگی غرب گاه در قالب رسانه‌های آشکاری چون فیلم،‌ اهداف و پیام‌های استعمارگران را به کشورهای دیگر منتقل می‌کند، ولی اغلب این هجمه‌ها که اکثراً دین‌ستیز هستند در پس پرده عادی‌سازی برخی امور روزمره به‌صورت تدریجی بر ناخودآگاه افراد می‌نشیند و خواسته‌های غرب را فراهم می‌کنند که پوشش یکی از آنهاست.

صفحه 1 از 1