نتایج کلمه کلیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم گفت: امروز دین‌گریزی بیشتر در میان نسل جوان مشاهده می‌شود. البته نه اینکه همه جوانان این‌گونه باشند، ولی به هر حال در میان بخشی از آنها این مسئله مشهود است که در حال فاصله گرفتن از دین هستند.

صفحه 1 از 1