نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : واژه حجاب هفت بار در قرآن کریم آمده است و معناى کلمه در این هفت مورد, چیزى است که از هر جهت مانع دیده شدن چیز دیگر شود.

صفحه 1 از 1