نتایج کلمه کلیدی

1 - امام حسن مجتبى‏عليه السلام رنگ صورتش سفيد مايل به سرخى بود، دو چشم مشكى و درشت و گونه‏اى باز و خطى از سينه تا شكم از مو داشت. محاسن انبوه و كوتاه و گردن آن حضرت گويا مانند ابريقى از نقره بود. استخوان‏هائى درشت و ما بين دو چانه حضرت با فاصله بود. صاحب قدى متوسط و از زيباترين مردم در زيبائى صورت بود، و محاسن خود را پيوسته برنگ مشكى خضاب مى‏فرمود،

صفحه 1 از 1