نتایج کلمه کلیدی

مدیر مسئول موسسه موعود گفت: منتظر واقعی شهید است حتی زمانی که زنده است و نفس می کشد.منتظر واقعی بودن کار هر مدعی نیست.

صفحه 1 از 1