نتایج کلمه کلیدی

مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری حوزه علمیه اصفهان گفت: بیشترین بانیان خیر ترجیح می‌دهند در فضای حقیقی فعالیت کنند و کمتر به سمت فضای مجازی سوق می‌یابند و در نهایت شاهد این موضوع هستیم که در فضای مجازی کمتر به فضای معنوی پرداخته شود.

صفحه 1 از 1