نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : فرهنگ چیزی جز تنظیم اخلاقی مناسبات انسان ها نیست و فرهنگ همین آداب و مناسکی است که در روابط بین انسانی را سامان می دهد که اگر این مسائل رعایت نشود، امور فرهنگی رها و دچار ولنگاری می شود.

صفحه 1 از 1