نتایج کلمه کلیدی

اهل بیت (ع) افزون بر مجاری عادی و طبیعی، از دانش لدنّی برخوردارند، دانش آنان حوزه هایی همچون غیب و امور پنهان را در بر می‌گیرد.

آیا کسی می تواند بار سنگین پایه گذاری سنت های غلط و پر خبط و خطا را بر دوش گیرد؟ در پی فروپاشی حجاب، سایر مرزهای شریعت نیز یکی پس از دیگری فرو خواهد پاشید.

صفحه 1 از 1