نتایج کلمه کلیدی

این که در بیانات مقام معظم رهبری می بینیم که ایشان بر این نکته تاکید دارند به این دلیل است که برخی در آن سرزمین گرفتار ظواهر مادی می شوند یعنی آن بعد ظاهری اعمال را انجام می دهند اما به بعد معنوی توجه نمی کنند.

صفحه 1 از 1