نتایج کلمه کلیدی

عضو جامعه مدرسین گفت: در سایه نفوذ فرهنگ غرب اینگونه برداشت می شود که در جامعه به مقوله حجاب با تردید نگاه می شود و عوامل اجتماعی مختلف و عدم اهتمام مسئولین مربوط، عدم سرمایه گذاری در تبیین حجاب به عنوان ارزش برتر و... می تواند این نگاه را به عنوان عامل اصلی رعایت نکردن حجاب در جامعه مورد توجه قرار دهد.

صفحه 1 از 1