نتایج کلمه کلیدی

«سواد رسانه‌ای» یکی از مفاهیم نو در عرصه مطالعات ارتباطات و رسانه است. مفهومی که بسیاری آن را کلیدی برای ورود عموم مردم به مواجهه انتقادی با رسانه‌های بی‌شمار اطرافشان می‌دانند.

صفحه 1 از 1