نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : هنرمندان فعال در عرصه هنر تصویرگری دینی و قرآنی گاه به سبب عرض ارادت به ساحت معصومین(ع) آنچنان در چهره‌نگاری ایشان در روایت‌های دینی و قرآنی اغراق به خرج می‌دهند که ماحصل براساس نگرش مخاطبان غیرواقع و گاه وهن به ساحت آنها تلقی می‌شود.

عصر شیعه : یک منتقد درباره لزوم ایجاد تغییر و خلاقیت در برنامه‌های تلویزیونی و به ویژه برنامه‌های مذهبی اظهار کرد: برنامه‌های مذهبی ما اغلب از روند عملکردی جامعه عقب‌تر هستند؛ ما هم انتظار نداریم جلوتر باشند، اما حداقل همگام با مردم باشند.

عصر شیعه : عبور از خط قرمزهای شرعی در تعامل زن و مرد در شبکه‌های اجتماعی طی فرایندی بسیار خزنده و نامحسوس رخ می دهد چنانکه بعد از مدتی اشتراک احساسات با دیگران و جلب توجه افراد و رضایت آنان وسوسه انگیز می نماید.

صفحه 1 از 1