نتایج کلمه کلیدی

دکتر کاهه با اشاره به نحوه نظارت دادستانی قم بر فعالیت های گردانندگان تشیع انگلیسی و برخی از اشخاصی که با نظام زاویه دارند، گفت: اگر فعالیت این افراد در فضای حقیقی یا مجازی به مرحله ای برسد که مطابق با فتوای رهبر معظم انقلاب، همانند قمه زنی یا توهین به مقدسات اهل سنت، حرام باشد، قطعا برخورد خواهیم کرد.

صفحه 1 از 1