نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : شعر آرماني و ديني، شعري در جهت آرمان‌گرايي و تبليغ و ترويج يک مذهب و مکتب است. بين شعر آرماني و شعر ديني به اصطلاح استادان منطق صوري، رابطة عموم و خصوص حاکم است.

صفحه 1 از 1