نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : امام خمینی (ره) بارها شهید مدرس را الگوی نمایندگی بر می شمردند. می توان گفت دیانت، معنویت، شجاعت و شهامت، مردمی بودن و ساده زیستی، درک درست زمانه و نیز دغدغه ملت داشتن از جمله ویژگی های شخصیتی مدرس در ترسیم الگوی نماینده تراز است.

عصر شیعه :درسهای عاشورا دامنه‌ای به بلندای تاریخ دارد که بشر تشنه حقیقت را تا ابد سیراب می‌کند

صفحه 1 از 1