نتایج کلمه کلیدی

استاد انصاریان در تشریح و تببین حدیث شریف « ذکر علیٍ عبادة » گفت: یکی از مهمترین وجوه مشترک قرآن در دو حدیث « ذکر علیٍ عباده » و « عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ يَدُورُ حَيْثُمَا دَار» که مصداق عینی حق است و امیرمؤمنان(ع) که معیّت با حقّ دارد، این است که هر دو «ذکر» هستند.

صفحه 1 از 1