نتایج کلمه کلیدی

برای ابوالفضل زرویی‌نصرآباد، شعر آیینی گفتن و نوشتن از مکتب تشیع جزو اموری نبوده است که بخواهد خود را در آنها عرضه کند. از همین سو گزیده‌کاری و حساسیت فراوانش باعث شده «ماه به روایت آه» ماندگارترین اثر در میان معدود کارهایی شود که پیرامون حضرت ابوالفضل(ع) نگاشته شده است.

صفحه 1 از 1