نتایج کلمه کلیدی

جزایری معتقد است که روایات تفسیری اجمال موجود آیات را تفصیل می‌دهند، همچنین او معتقد است که پیش از استفاده از روایات تفسیری باید خود آنها را با فرایند استنباطی بررسی کرد.

صفحه 1 از 1