نتایج کلمه کلیدی

در تقریرات مختلفی که از شبهه «نسی» وجود دارد با توجه به گردش ماه رمضان در کل ایام سال به دلیل کاستی سال قمری از سال شمسی، پیشنهاد شده است که ماه رمضان در یکی از ماه‌های شمسی مستقر و ثابت شود.

صفحه 1 از 1