نتایج کلمه کلیدی

اگرچه زلزله از آن نظر که در اثر ایجاد شکست در گسل‌های زمین به وجود می‌آید قابل پیش‌بینی نیست ولی عوامل دیگری در زلزله‌ها اثرگذارند که بعضا قابل محاسبه هستند یا پیامدهایی وجود دارند که قابل رصد و پیشگیری است.

صفحه 1 از 1