نتایج کلمه کلیدی

انگلیس از چند قرن پیش همواره به نفع خاندان آل خلیفه علیه ملت بحرین دخالت کرده و با عقد قراردادهای متعدد زمینه حضور خود در این کشور را تقویت کرده است.

صفحه 1 از 1