نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : کیواندخت جمالی، حافظ کل قرآن و از شاگردان علامه جوادی‌آملی تشریح کرد: من خیلی ترس دارم که بخواهم حرفی را از جانب خودم بزنم؛ این حرف علامه را می‌گویم و به آن اعتقاد دارم که کتاب خدا مأدبةالله است و انسان را در مسیر خود قرار می‌‌دهد؛ انسان وقتی با قرآن آشنا می‌شود دیدگاه‌های خوبی از جایگاه و مسیر خود می‌یابد.

صفحه 1 از 1