نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : محمود ژولیده، از شاعران نام‌آشنای ادبیات آیینی، همزمان با آغاز ماه عزای حسینی اقدام به انتشار تعدادی از سروده‌های خود در قالب «روضه دهه اول» کرده است.

عصر شیعه : یکی از خون‌بارترین صفحات شعر امروز به واکنش شاعران به فاجعه منا اختصاص دارد.

صفحه 1 از 1