نتایج کلمه کلیدی

همتی با بیان اینکه اساساً تلقی هاوکینگ از خدا نادرست است، گفت: فیزیک دان نباید عقاید شخصی خود را بر اندیشه خود غالب کند. شاید مشکلات زندگی او باعث شده باشد که علیه دنیا و خدا عقده مند باشد.

صفحه 1 از 1