نتایج کلمه کلیدی

مأمون برای تبرئه‌ خود از اتهام به شهادت رساندن امام(ع) فرمان داد پیکر حضرت رضا(ع) را در بقعه‌ هارونیه، نزدیک قبر پدرش به خاک بسپارند.

صفحه 1 از 1