نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : شهيد علي حسيني‌كاهكش با ماژيك سبز روي ديواري نوشته :‌اينكه تير يا تركش به تو و من اصابت كند و بميريم كه شهادت نيست.شهادت آن زمان شهادت است و زيباست كه به تكليف عمل كرده باشيم ...

صفحه 1 از 1