نتایج کلمه کلیدی

عصرشیعه : محمدحسین رجبی دوانی استاد تاریخ اسلام گفت: امام حسن(ع) ۱۲ هزار نفر را به فرماندهی پسرعمویش جدا کرد تا از پیشروی معاویه جلوگیری کنند، اما او در قبال پیشنهاد رشوه یک میلیون درهمی معاویه که نیمی از آن نقد بود، سست شد.

عصر شیعه : در عملیات فلوجه بار دیگر نقش نیروهای بسیج مردمی بی بدیل بود. ۱۳ گروه از نیروهای مردمی در این عملیات نقش محاصره فلوجه و تامین امنیت ساکنان شهر را بر عهده دارند. نیروهای مردمی علاوه بر این که نقش خروج امن ساکنان فلوجه را برعهده دارند با محاصره این شهر مانع فرار تروریست ها به سایر مناطق نیز شدند.

یک پژوهشگر تاریخ اسلام گفت: صلح امام حسن(ع) تعبیر درستی نیست. امام هیچ وقت صلح نکرد، بلکه تنها صلحی را که معاویه پیشنهاد کرده بود با شرایطی پذیرفت. باید نام آن را صلح تحمیلی گذاشت نه صلح امام حسن(ع).

اسلام‌ دارای اصولی ارزشمند در نظام اخلاق اجتماعی خویش است؛ اصولی که تنها با نظریه اصالت صلح متناسب است.

صفحه 1 از 1