نتایج کلمه کلیدی

دکتر محمدحسین فرج نژاد گفت: صهیونیسم مسیحی تحت تاثیر کابالیسم مسیحی است و کابالیسم مسیحی متاثر از کابالیسم یهودی است، صهیونیسم های مسیحی بیشترین تاثیر را از تفکرات یهودی در درون مسیحیت گرفته اند و افکارشان افکار التقاطی تری است.

صفحه 1 از 1