نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : آدمی که فکر گناه می‌کند اگر چه مرتکب گناه نشود،‌ مانند کسی است که در یک اتاق مزّین و نقاشی شده آتش بیفروزد؛ اگر چه آن اتاق آتش نگیرد و نسوزد،‌ ولی همان دودی که از آتش برمی‌خیزد،‌ آن اتاق را تیره و نقش و نگار آن را فاسد می‌سازد.

عصر شیعه : زیارت معصومین (ع) یکی از بزرگترین مستحباتی است که بسیار بدان تاکید شده است و ثواب‌های عظیم و بیشماری برای آن ذکر گردیده؛ چنانکه لحن و بیانی که در احادیث به کار رفته است، بسیار جدی و آمیخته با تاکیدات فراوان است که ضرورت زیارت را در هر حال و همواره مطرح می کند.

صفحه 1 از 1