نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : بی¬گمان با اجرای برنامۀ خشن و متعصبانه¬ای که عُمر برای به خلافت رساندن عثمان فراهم آورد و ابتدا به صُهیب بن رومی که به جای وی در ایامِ بیماری پس از ضربت خوردن به دست ابولؤلؤ ایرانی، عهده¬دارِ امام جماعت مسلمانان در مدینه بود،

صفحه 1 از 1