نتایج کلمه کلیدی

محمدرضا چیت‌سازیان: «اکینیاز دالگورکی» مأمور و وزیرمختار روسیه در ایران در یادداشت‌های خود درباره حمایت و فضاسازی‌های لازم برای انجام فعالیت‌های باب می‌نویسد: «همین ‌که به من اطلاع رسید که باب وارد اصفهان شده، یک نامه دوستانه به معتمدالدوله حکمران اصفهان نوشتم و...

صفحه 1 از 1